”tänker på vår miljö”

Miljöberättelse 2011

Företagsfakta

Besöksadress/Postadress:   Johan Skyttes väg 253

                                            125 34 Älvsjö

Tfn:                                     08-99 01 36

Fax:                                     08-99 01 37

E-post:                                info@nackakott.se

Hemsida:                            www.nackakott.se

                     

Ägare:                                 Stefan Grahn

Kontaktperson: Stefan Grahn/ Tony Alpsjö

Organisationsnr:                 556889-9574

Antal anställda:                  5

Diplomerade enligt Stockholms stads miljödiplom:

2 februari 2003, 18 februari 2004, 24 februari 2005, 23 februari 2006,

15 februari 2007- 2008 januari 2009- 2010, januari 2011

Övriga ledningssystem:      Ja, HACCP

Omsättning:                        16 Mkr

Organisation och verksamhet

Nacka Köttprodukter AB är ett framgångsrikt småföretag i livsmedels-

branschen med ett stort miljöengagemang. Företaget sysslar i

huvudsak med att framställa kvalitetshamburgare till ett flertal

av aktörerna på den svenska marknaden. Den råvara som främst

används för hamburgertillverkning är till åttiofem procent nötkött.

Resterande femton procent består av lamm, kalv och kycklingkött

till specialprodukter. De senaste åren har efterfrågan på närproducerat

livsmedel ökat. Därför kan företaget idag erbjuda legotillverkning till

många av dessa kunder. Nacka Köttprodukter kan erbjuda en mängd

olika varianter av hamburgare såväl som storlek även kryddning och

köttråvara. Företaget tillverkar hamburgare för vidare försäljning främst

inom Sverige. De olika köttråvaror som används i tillverkningen köps

in från leverantörer framförallt belägna i Europa. En mindre mängd av

kött köps också in från Sverige. Nacka Köttprodukter är idag

rikstäckande samt även Åland.

Företaget befinner sig under ständig expandering och utveckling av

nya  produkter. Denna produktutveckling sker i huvudsak av

Stefan Grahn och Volkan Gezici vars mål är att flera olika

produkter ska kunna erbjudas marknaden. Nya smaker, storlekar

och utseende allt för en alltmer krävande marknad.

Nacka Köttprodukter AB värnar om hög råvaru kvalitet, hög

produktionshygien, samt en bra arbetsmiljö. En del av kvalitetsarbetet

har företaget redan påbörjat genom införandet av HACCP i sin

produktion (maj2002) förövrigt ett lagkrav. 2008 infördes ett helt

komplett nytt spårbarhetssystem från PSI Antonsson som en del av detta.

Dessutom vidareutbildas personalen årligen med olika typer av kurser

t.ex. miljö, hygien, eccodriving, brandskydd, krishantering.

Nacka kött började arbeta med Stockholms stads miljödiplom 2002.

Företaget har genomfört en miljöutredning där våra mest betydande

miljöaspekter kartlagts. Utifrån detta har vi formulerat en miljöpolicy,

miljömål och handlingsprogram. Vi har en förteckning över den

lagstiftning som berör företaget samt förteckning över kemikalier

som används. Personalen utbildas kontinuerligt i grundläggande

miljökunskap, miljöledningssystem, miljölagstiftning samt dom

obligatoriska hygienutbildningar.

Ansvarig för miljöledningsarbetet är Tony Alpsjö

Ansvarig för laguppfyllelse är Stefan Grahn

Företaget består idag utav Stefan Grahn (VD och ägare), Tony Alpsjö

samt Volkan Gezici och Orhan Karpuz, Cengizhan Gezici.

Nacka Köttprodukter AB har tilldelats Stockholms Stads Miljödiplom

från 2003 till 2011 och strävar efter att vara ett föredöme inom

livsmedelsbranschen.

Ansvarsfördelning

Stefan Grahn ansvarar för all laguppfyllelse på Nacka Köttprodukter AB

vad det gäller miljöfrågor. Tony Alpsjö ansvarar för det löpande

miljöarbetet så som information till nyanställda, vikarier och eventuella

praktikanter. Även utbildningsplanering, dokumentation och översyn

faller inom detta område. Givetvis så står det all personal fritt att på

förekommen anledning aktivt påverka vårt miljöarbete.

Miljöpåverkan

Företagets främsta miljöpåverkan är våra transporter till och från företaget.

Då dessa sker dels med egen bil men framför allt de långtradare med

köttråvara som kommer från leverantörerna. Eftersom Nacka

Köttprodukter AB köper råvaran från olika platser i Europa samlastas

detta så mycket som möjligt. Även de transporter ut i landet som företaget

inte själv kör samlastas också. Företaget förfogar över en Renault

Master -06 diesel som används till att förse kunder i närområdet med

hamburgare. Dieselförbrukningen uppgår till ca: 1500l/år. Dessutom

äger företaget en Volvo V50 flexifuel samt en Volvo V70 AFV (biogasbil)

som främst används för kundbesök. Bensinförbrukningen uppgår där till

ca: 500l/år och biogas 1500kubik/ år. Produktionslokaler och

personalutrymmen värms upp med fjärrvärme. Elförbrukningen på

företaget är ungefär 139171kWh per år och är vindkraft.

Nacka Köttprodukter AB återvinner årligen ca: 56 000kg Wellpapp,

100kg vitpapper, 300kg tidningar, 1000kg mjukplast samt 5kg metall.

Den kyl och frysanläggning som används besiktigas årligen av

ackrediterad kylfirma (Laspek AB). För rengöring och desinfektion

i produktionslokaler används Arena Kemi AB som uppfyller de hårda

hygienkrav som ställs.

Riskbedömning

De olycksrisker som finns på Nacka Köttprodukter AB vad det gäller

miljöfarligt utsläpp är: dels köldmediet från kyl och frysaggregat

dels läckor från rengöringskemi.

Nödlägesberedskap:

Vad det gäller kyl och frysanläggningen så är det löpande underhållet

av största vikt men om olycka inträffar kontaktas ackrediterad

servicefirma (Laspek). Angående koncentrerade kemiutsläpp i avlopp

så förvaras dunkarna i karliknande behållare som rymmer minst

fyrtio liter. Detta spädes ut till en icke skadlig nivå och spolas

sedan ut i avloppet.(enligt Stockholms Vatten rekommendationer).

Miljöpolicy

Miljöansvar:

För oss på Nacka Köttprodukter AB skall miljöhänsyn, arbetsmiljö

och kvalitet vara en naturlig del av vårt dagliga arbete. Det är genom

att tillsammans ta ansvar i vår verksamhet som vi skapar ett bättre

miljöarbete, högre kvalitet, och ett mer långsiktigt miljötänkande.

Vi arbetar med att ständigt bli bättre inom miljöområdet och att

förebygga föroreningar. Att öka miljömedvetande hos personal, kunder

och leverantörer är för oss en självklarhet.

Vårt ansvar:

Nacka Köttprodukter skall sträva efter att arbeta med miljön som

en del av företagets verksamhet genom att:

 • Genomföra förbättringar utan att ge avkall på produktkvalitet.
 • Skapa förutsättningar för att verksamheten skall kunna

bedrivas med så lite miljöpåverkan som möjligt.

 • Fortlöpande informera och utbilda våra medarbetare.
 • Informera kunder och leverantörer om företagets miljöarbete.
 • Använda el som uppfyller Bra Miljöval.
 • Nya tjänstebilar skall vara biogasbilar och även köras på

gällande miljöbränsle.

 • Minimera användandet utav fossila bränslen.
 • Flygresor skall klimatkompenseras.
 • Öka volymen i kartonger till kunder.
 • Samordna både inköp och transporter.
 • Arbeta med rutiner för ökad återvinning.
 • Avgifter för pappersfakturering används till att stödja olika

miljöbefrämjande projekt.

Verksamheten skall givetvis bedrivas enligt gällande lagstiftning,

föreskrifter och övriga krav som ställs på Nacka Köttprodukter AB.

Målsättningen är att vårt företag skall vara ett föredöme inom

miljöarbete och miljötänkande.

Vår strävan mot en mer hållbar miljöpåverkan pågår ständigt

därför är din åsikt mycket värdefull. Har Du några idéer hur

vi kan förbättra oss är du välkommen att

kontakta oss på info@nackakott.se

Denna miljöpolicy antogs första gången 2003 och av

Nacka Köttprodukter AB och uppdaterades senast den 7 februari 2011.

Stefan Grahn

Miljömål och handlingsprogram

Nacka Köttprodukter AB strävar efter att ständigt förbättra sig

inom miljöarbetet, miljötänkande och att vidareutbilda personalen.

Detta ska självklart inte krocka med de hygienkrav som ställs

på Nacka Köttprodukter AB.

 

Miljöledningssystemet

·         Uppdatering av Nacka Köttprodukters miljöutredning och

       miljöledningssystem.

 • Nacka Köttprodukter skall ta del av lagar och paragrafer

som rör vår verksamhet samt upprätta en miljöberättelse

(se Lagkravsförteckning). (se miljöberättelse).

Ansvarig:            Tony Alpsjö

Resurs:               40 timmar

Slutdatum          2011-02-28

Uppföljning:

 

Utbildning och information

Nacka Köttprodukters samtliga medarbetare ska ha goda kunskaper

om företagets miljöarbete och våra kunder och samarbetspartners

skall uppleva att företagets miljöarbete bedrivs seriöst.

·         Nacka Köttprodukters medarbetare skall fortlöpande

informeras och utbildas i miljökunskap.(se utbildningsplan).

·         Utbildning i miljöledning för miljöansvarig

·         Tydliggör miljöarbetet bättre på hemsidan

·         Företaget ser också till att hålla sig uppdaterad vad det

gäller nya tekniska framsteg inom miljöområdet.

 • Fortlöpande informera kunder, leverantörer och allmänhet

om företagets miljöarbete.

Ansvarig:            Stefan Grahn

Resurs:               10 timmar

Slutdatum:         2011-12-30

Uppföljning:

 

Inköp

Nacka Köttprodukter ska genom förbättrade rutiner och

effektivare logistik minimera användningen av material

och råvaror i administration

·         Förfrågningar om ökad e-post fakturering från leverantörer.

·         Uppdatera leverantörsavtal

·         Utveckla informationen på fakturor, följesedlar samt se över

informationsmaterial till både  kunder och leverantörer.

·         Försöka att minska emballage per kg./hamburgare för att spara

på åtgången av Wellpapp

·         Sträva efter att öka volymen hamburgare per kartong och

 även minska användandet av kontorspapper.

Ansvarig:            Stefan Grahn

Resurs:               10 timmar

Slutdatum :        2011-12-30

Uppföljning:

 

Transporter

Nacka Köttprodukter ska minska utsläpp av fossil koldioxid genom att: 

 • Samordna  inköp bättre, vad det gäller förpackningsstorlek och

volymer, för att därigenom minska utsläppen av fossila bränslen

 • Ersätta Volvo v50 flexifuel tjänstebil med en biogasbil
 • Erbjuda företagets alla nya kunder större kartongvikt på de

hamburgare de köper.

 • Vid tjänsteresor använda så miljövänliga transporter

som det är möjligt.

 • Minska transporter genom att samordna leveranser och

därigenom minska bränsleåtgången.

 • Allt detta sker givetvis inom rimliga ekonomiska ramar

och hygienkrav.

 • Se över rutiner för inköp vad det gäller

förpackningsstorlek/ volym.

Ansvarig:      Stefan Grahn

Resurs:          40 timmar

Slutdatum:    2011-06-30

Uppföljning:

Utbildningsplan

Årtal

Miljölednings

System

Grundläggande

Miljöutbildning

Miljöbalken

Temautbildning

Food Safety

2011

1 personer

2 personer

2 personer

5 personer

2012

1 personer

2 personer

2 personer

5 personer

2013

1 personer

2 personer

2 personer

5 personer

2014

1 personer

2 personer

5 personer

Kemikalieförteckning

Arena 100 kloralkalisk skumprodukt, används till rengöring i

produktionen 240liter per år

CAS-nr:.

EU-nr:

%

Kemiskt namn

Faromärkning

Riskfraser

1310-73-2

215-185-5

5-15%

natriumhydroxid

C

R35

<5%

komplexbildare

Xi

R36/38

85408-49-7

<5%

aminoxid

Xi

R38,R41

7681-52-9

231-668-3

<5%

natriumhypoklorit

C

R31,R34,R50

Arena 3 alkalisk skumprodukt, används till rengöring av

aluminium 50liter per år

CAS-nr:

EF-nr:

%

Kemiskt namn

Faromärkning

Riskfraser

5-15%

anjonisk tensid

Xi

R38,R41

1310-58-3

215-181-3

<5%

kaliumhydroxid

Xn, C

R22, R35

<5%

anjonisk tensid

Xi

R36/38

Arena Maxi Des. Yttre desinficering av maskiner, golv, och

väggar 50liter per år.

CAS-nr:

EU-nr:

%

Kemiskt namn

Faromärkning

Riskfraser

2372-82-9

219-145-8

5-15

N,N-di (3-aminopropyl)

lauramin

C, N

R22,R34,R35

Genomförda miljöförbättringar

Befintlig dokumentation:

Miljöberättelse med miljöpolicy och miljömål.

Handlingsprogram.

Miljölagkravförteckning och kemikalieförteckning.

Utbildningsplan.

Miljöarbetet

Nacka Köttprodukter AB började arbeta strukturerat med miljöfrågor i

företaget 2002 och har sedan dess uppnått följande.

Energi

Byte till Bra Miljöval El 2002.

Ersatt äldre lagerfrys med mera miljövänlig lagerfrys 2002.

Installera lågenergilampor där det är möjligt.

Installerat rörelsevakter där det är lämpligt.

Investerat i nya datorer med mindre strömförbrukning.

2008 – 2009 installeras avfuktningsanläggning i produktionslokaler

samt infrysningsfrys. Detta medför att vi minskar antalet avfrostningar.

2009 kopplades ett tidur till alla elektroniska arbetsredskap ( datorer,

skrivare, räknemaskin kaffemaskin osv.) 06.00-17.00 under veckodagarna.

Därigenom sparar företaget ca: 4800kWh. per år.

Noterbart för elförbrukningen är att den är väderberoende. Vid varma

somrar stiger förbrukningen och vid kalla sjunker den.

År

Anläggning 1

Anläggning 2

Totalt  K-Wh

Tillverkat/ ton

K-Wh/ton

2006

87 055 K-Wh

16 244 K-Wh

103299

368

280.71

2007

92 381 K-Wh

18 743 K-Wh

111124

392

283,48

2008

93 353 K-Wh

17 772 K-Wh

111125

366

303,62

2009

94 536K-Wh

17 053 K-Wh

111589

320

348,71

2010

119370K-Wh

19 801 K-Wh

139171

450

309,27

Avfall

Förtaget återvinner wellpapp, mjukplast, tidningar och vitt kontorspapper

och lämnar det på HA Industri i Västberga industriområde.

Företaget återvinner färgpatroner och återlämnar till leverantör.

Farligt avfall lysrör, batterier körs med egen bil till Östberga

Återvinningsstation. Tillstånd behövs inte men transporten är

anmälningspliktig. (Länsstyrelsen).

År

Wellpapp

Mjukplast

Tidningar

Kontorspapper

Metall

Färgpatron

2003

2004

8000kg

500kg

50kg

300kg

2005

8000kg

500kg

200kg

500kg

5kg

2

2006

12000kg

400kg

250kg

400kg

30kg

2

2007

20000kg

500kg

250kg

400kg

20kg

2

2008

20000kg

500kg

250kg

400kg

20kg

2

2009

40000kg

600kg

300kg

450kg

20kg

2

2010

56000kg

1000kg

300kg

100kg

5kg

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporter

Företaget leasar en Volvo V70 AFV årsmodell 2010 biogas

samt en Renault Master diesel. Företaget har också en

Volvo V50 flexifuel årsmodell 2007.

Renault Mastern nyinköptes 2006 och är utrustad med

kylaggregat som uppfyller livsmedelsvekets transportnormer.

Skåpet uppfyller de krav om säkring av last som erfordras

enligt RF 12-02. Tillverkningsintyg finns.

Köldmedietyp: R-404

Kylaggregat servas av BMC Transportkylservice AB.

Nacka Köttprodukter hyr in frystransportbolag när totalvikten

överstiger 900kg samt då vår kylbil är för låg för lastkajer när vi

ska leverera helpall.

Vi levererar 1-4 gånger i veckan till kunder i närområdet och

samlastas alltid.

City körs vid behov men vi försöker att samlasta flera kunder

Samtidigt. Johanneshov, slakthuset körs vid behov eller så

får kunden hämta här. Norrort, Bromma, Solna, Sundbyberg

körs 1 gång i veckan och samlastas. Vi ökar användandet av

godkända transportörer i Stockholm för att minimera utsläppen.

Transporter utanför Stockholm utförs av frystransportbolag.

Inköp /Förpackningar

Kartlagt våra leverantörers miljöarbete.

Försöker att inhandla miljömärkta varor in den mån det är

ekonomisk försvarbart.

100 % av allt kontorspapper som köps in är miljömärkt.

Köper idag råvara för produktion i större boxar istället

för kartonger.

Tack vare detta spara vi ca 22ton wellpapp (en halv långtradare) per år.

Arbetar för att öka volym i kartong ut till kund.

Utbildning och information

2004 – Två nyckelpersoner har deltagit i utbildningar i Grundläggande

miljökunskap, miljöbalken och miljöledningssystemsarbete vilket

motsvarar 8 timmar. Samtliga medarbetare får fortlöpande

miljöinformation vid månadsmöten 1 tim/ månad vilket motsvarar 48 timmar.

Totalt 56 timmar.

2005 – Samtliga medarbetare har deltagit i grundläggand miljökunskap i

4 timmar vilket motsvarar totalt 16 timmar. Två nyckelpersoner har

deltagit i utbildningar i Grundläggande miljökunskap, miljöbalken och miljöledningssystemsarbete vilket motsvarar 8 timmar. Samtliga medarbetare

får fortlöpande miljöinformation vid månadsmöten 1 tim/ månad vilket

motsvarar 40 timmar.

Totalt 72 timmar.

2006- Nyckelpersoner har deltagit i Fördjupad miljöutbildning.

All personal har genomgått ECO drivingkurs på Hyséns

trafikskola, Huddinge

2008- Utbildning i miljöarbete, 8 timmar, Samtliga medarbetare

får fortlöpande miljöinformation vid månadsmöten 1 tim/ månad

vilket motsvarar 40 timmar.

Totalt 48 timmar.

Food Safety Hygien utbildning 16 timmar

2009- Utbildning i miljöarbete, 8 timmar, Samtliga medarbetare

får fortlöpande miljöinformation vid månadsmöten 1 tim/ månad

vilket motsvarar 40 timmar.

Totalt 48 timmar.

Food Safety Hygien utbildning 16 timmar

Brandutbildning 12 timmar.

2010- Utbildning i miljöarbete. 8 timmar, Samtliga medarbetare

får fortlöpande miljöinformation vid månadsmöten 1 tim/ månad

vilket motsvarar 40 timmar.

Totalt 48 timmar.

Food Safety Hygien utbildning 16 timmar

Övrigt miljöarbete

Genom att fokusera på miljöfrågor, ta miljöansvar, och sträva

efter en mer miljöanpassad vardag. Nacka Köttprodukter AB

visar både kunder, leverantörer och kollegor att miljöarbete är

viktigt och inte så svårt. Med denna miljöberättelse visar vi

kunder, allmänhet och andra intressenter att vi menar allvar

med vårt miljöengagemang.