Kvalité och Miljöberättelse 2021

Företagsfakta:

Besöksadress/Postadress:   Johan Skyttes väg 253, 125 34 Älvsjö

Tel:                                      08-99 01 36

E-post:                                info@nackakott.se

Hemsida:                            www.nackakott.se

Kontaktperson:                   Stefan Grahn och Niclas Nyberg

Organisations nr:                556889–9574

Antal anställda:                  4 + Stefan & Jessica Grahn

Övriga ledningssystem:      HACCP

Omsättning:                        30 Mkr

Moderbolag:                       Nacka Köttprodukter Holding AB. Stefan Grahn är ägare av holdingbolaget.

Nacka Köttprodukter har varit miljödiplomerade sedan februari 2003, numera Svensk Miljöbas, och driver verksamheten med ett organiserat och engagerat miljöarbete.

Från 2019 arbetar vi med kvalitetsdiplomering enligt Svensk Kvalitetsbas.

Innehållsförteckning

 1. Organisation, verksamhet och kommunikation

1.1 Beslutsordning och ansvar

1.2 Ansvarsfördelning

1.3 Kommunikation

1.4 Pandemi Covid – 19Miljöpåverkan

2.1 Transporter

2.2 Inköp och leverantörer

2.3 Energianvändning

2.4 Kemikalieanvändning

2.5 Arbetsmaskiner

2.5 Avfall

2.6 Utbildning och information

 1. Kvalitetsaspekter
 2. Kvalitets och miljöpolicy
 3. Kvalitets- och miljömål

5.1 Miljöledningssystemet

5.2 Transporter

5.3 Inköp och leverantörer

5.4 Energianvändning

5.5 Kemikalieanvändning

5.6 Avfall

5.7 Utbildning och information

 1. Utbildningsplan
 2. Kemikalieförteckning
 3. Riskbedömning och nödlägesberedskap
 4. Genomförda miljöförbättringar och rutiner

9.1 Miljöledningssystemet

9.2 Transporter

9.3 Inköp och leverantörer

9.4 Energianvändning

9.5 Kemikalieanvändning

9.6 Avfall

9.7 Utbildning och information

9.8 Övrigt miljöarbete

 1. Avvikelsehantering och förbättringsförslag
 2. Bilagor

4.1. Organisation och verksamhet           

Nacka Köttprodukter AB är ett framgångsrikt småföretag i livsmedelsbranschen med ett stort miljöengagemang. Företaget sysslar i huvudsak med att framställa kvalitetshamburgare till ett flertal aktörer på den svenska marknaden. Den råvara som främst används för tillverkning av hamburgare är till 95% nötkött. Resterande 5% består av lamm, kalv till specialprodukter. De senaste åren har efterfrågan på närproducerat livsmedel ökat. Därför kan företaget idag erbjuda legotillverkning till många av dessa kunder. Nacka Köttprodukter kan erbjuda en mängd olika varianter av hamburgare gällande såväl storlek som kryddning och köttråvara. Företaget tillverkar hamburgare för vidare försäljning främst inom Sverige. De olika köttråvaror som används i tillverkningen köps in från leverantörer framförallt belägna i Europa. En mindre mängd av kött köps också in från Sverige. Nacka Köttprodukter är idag rikstäckande. Företaget befinner sig under ständig expandering och utveckling av nya produkter. Denna produktutveckling sker i huvudsak av Stefan Grahn och vars mål är att flera olika produkter ska kunna erbjudas marknaden med nya smaker, storlekar och utseende för en alltmer krävande marknad.

Nacka Köttprodukter AB värnar om hög råvarukvalitet, hög produktionshygien, samt en bra arbetsmiljö. En del av kvalitetsarbetet har företaget redan påbörjat (Maj 2002) genom införandet av HACCP i sin produktion som förövrigt även är ett lagkrav. HACCP är det som ytterst styr vår verksamhet och kvalitetsarbete. Från 2019 arbetar vi med kvalitetsdiplomering enligt Svensk Kvalitetsbas. År 2008 infördes ett helt komplett nytt datoriserat spårbarhetssystem från PSI Antonsson som en del av detta. Dessutom vidareutbildas personalen årligen med olika typer av kurser inom t.ex. miljö, hygien, brandskydd och krishantering.

Nacka köttprodukter AB började arbeta med Stockholms stads miljödiplom år 2002, numera Svensk Miljöbas. Därav har företaget genomfört en miljöutredning där våra mest betydande miljöaspekter kartlagts. Utifrån denna har vi formulerat en miljöpolicy, miljömål och ett handlingsprogram. Vi har även en förteckning över den lagstiftning som berör företaget samt förteckning över kemikalier som används. Personalen utbildas kontinuerligt i grundläggande miljökunskap, miljöledningssystem, miljölagstiftning utöver de obligatoriska hygienutbildningarna.

1.1 Beslutsordning och ansvar

Beslut om kvalitets och miljöarbete tas vid möte mellan VD och kvalitets- och miljöansvarig, varje kvartal.

Ansvarig för kvalitets och miljöledningsarbetet är Niclas Nyberg och Jessica Grahn.

Ansvarig för laguppfyllelse är Stefan Grahn.

Nacka Köttprodukter AB har tilldelats Stockholms Stads Miljödiplom sedan 2003, som sedermera övergick till att bli Svensk Miljöbas miljödiplomering, därav är verksamheten idag miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard.

Under 2018 infördes även en rutin för avvikelsehantering inom HACCP.

 1.2 Ansvarsfördelning

1.3 Kommunikation

Vi kommunicerar ut vår information via kanalerna mail, hemsida, Facebook, Instagram samt personliga möten.

1.4 Pandemi Covid – 19

Pandemin påverkar vår verksamhet på olika sätt.

Inställda mässor

Inställda kund/leverantörsbesök

Minskad försäljning

Detta har medfört att våra tjänstebilar inte använts i lika stor utsträckning som föregående år.

 

4.2.Miljöpåverkan

Under 2002 då Nacka Köttprodukter genomgick sin första miljödiplomering, gjordes även en Miljöutredning av verksamhetens miljöpåverkan. Denna uppdateras årligen. Miljöutredningen visar vilka områden som företaget påverkar särskilt mycket genom sin verksamhet, det vill säga vilka som är verksamhetens betydande miljöaspektsområden. De områden som pekades ut är därför de områden som Nacka Köttprodukter måste arbeta extra mycket med, för att kunna minska sin miljöpåverkan. Dessa områden är:

 • Transporter
 • Inköp och leverantörer
 • Energianvändning
 • Kemikalieanvändning
 • Avfall
 • Utbildning och information

2.1 Transporter

Eftersom Nacka Köttprodukter AB köper sina råvaror från olika platser i Europa sker det mängder av transporter till och från verksamheten. De olika köttråvaror som används i tillverkningen köps in från leverantörer i Europa. Kött köps även in från Sverige vilket ökat under 2019. Transporter från leverantörer kan vi inte påverka men transporter från oss samlastas så mycket som möjligt, av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Nacka Köttprodukter äger; en Nissan Navarra diesel. Hösten 2019 bytte vi till HVO100 vilket vi tankar med i största möjliga mån. Dessa bilar används främst till kundbesök och lättare transporter. Drivmedelsförbrukningen är ca 1800 l/år.

2.2 Inköp och leverantörer

Nacka Köttprodukter AB köper in främst råvaror till sin produktion men även övriga produkter som behövs till den dagliga verksamheten. Genom att efterfråga ett aktivt miljöarbete (miljöledningssystem), miljömärkta produkter samt HACCP av berörda leverantörer kan Nacka Köttprodukter AB minska sin miljöpåverkan från dess inköp.

Inom Nacka Köttprodukter AB:s verksamhet används flertalet arbetsmaskiner inom kärnverksamheten. Arbetsmaskinerna är således till för produktionen av hamburgare samt till förpackningen av dessa. Nacka Köttprodukter AB ska hantera och serva sina arbetsmaskiner på bästa sätt, så deras prestanda och livslängd är så lång som möjligt. Därför leder detta miljöaspektsområde inte till något mål utan till en rutin, då detta är något vi utför kontinuerligt.

2.3 Energianvändning

Nacka Köttprodukter AB expedition och personalutrymmen värms upp med återvunnen värme från kylkompressorer samt fjärrvärme vid behov. El-energin levereras Eneas services och är 100% grön el. Verksamheten har även flera kyl- och frysanläggning som besiktas årligen av ackrediterad kylfirma (Laspek AB).

2.4 Kemikalieanvändning

Nacka Köttprodukter AB har en hög produktionskvalitet och höga hygienkrav på sin verksamhet. Därför används en del kemikalier för att kunna hålla lokalerna hygieniska och hälsosamma samt för att kunna leva upp till gällande livsmedelslagstiftning (HACCP). För rengöring och desinfektion i produktionslokaler används produkter inköpt från godkänd leverantör som tillgodoser våra hårda krav på hygien och rengöring. Vilka kemikalier som används inom verksamheten finns i en dokumenterad kemikalieförteckning.

 • Vi kommer förbättra förvaringen uppmärkning och tydliggöra medlen
 • Personalen i fabriken behöver informeras om risker och hantering av kemikalier och vad de ska göra om något händer (tex får farligt medel i ögon)
 • Personalen ska informeras om varningssymboler och dess betydelser

2.5 Avfall

Inom Nacka Köttprodukter AB:s verksamhet uppstår avfall främst bestående av emballage och andra typer av förpackningar. Verksamheten lämnar årligen; wellpapp, kontorspapper, glas och metall till återvinning. De två första fraktionerna hämtas av avtalad entreprenör, övrigt sorterar vi och återvinner själva.

 • From 1/10–2020 ska transport av farligt avfall loggas mot länsstyrelsen samt har vi ansökt om tillstånd för att få transportera farligt avfall
 • Vad gäller avfallshanteringen behöver vi se till att avfallen förvaras på ett säkert ställe/sätt innan det kastas
 • Uppföljning: Övriga avfall förvaras i källaren innan det kastas

2.6 Utbildning och information

Nacka Köttprodukter AB har även ett positivt kvalitets – och miljöaspektsområde, som innebär att verksamheten genom utbildning kan öka sina medarbetares kompetens inom kvalitets – och miljöområdet. Genom en ökad kompetenshöjning hos medarbetarna kan verksamheten sprida sina kunskaper och eventuellt öka kvalitets – och miljömedvetandet hos andra aktörer och intressenter.

4.3.Kvalitetsaspekter

Under 2019 påbörjade Nacka Köttprodukter sitt arbete med att kvalitetsdiplomering, i det arbetet har vi kartlagt våra processer och med det som utgångspunkt gjort en risk- och möjlighetsanalys för att se inom vilka områden vi har störst möjligheter och risker. Vi har livsmedelsrutiner i my Food Safety som säkerställer vår verksamhet.

Följande rangordning har beslutats:

 • Tillgång/ brist på kött
 • Nödlägesberedskap och interna rutiner
 • Kommunikation
 • Trivsam arbetsplats
 • Miljö- och kvalitetsaspekter avseende inköp och leverantörer

4.4.Kvalitets- och miljöpolicy

Nacka Köttprodukter AB är ett framgångsrikt småföretag i livsmedelsbranschen med ett stort miljöengagemang. Företaget sysslar i huvudsak med att framställa kvalitetshamburgare till ett flertal av aktörerna på den svenska marknaden.

Kvalitets- och miljöansvar:

För oss på Nacka Köttprodukter AB skall miljöhänsyn, arbetsmiljö och kvalitet vara en naturlig del av vårt dagliga arbete. Det är genom att tillsammans ta ansvar i vår verksamhet som vi skapar ett bättre miljöarbete, högre kvalitet, och ett mer långsiktigt miljötänkande. Vi arbetar med att ständigt bli bättre inom kvalitets- och miljöområdet både i vår direkta påverkan från vår verksamhet såväl som vår indirekta påverkan vid val av leverantörer och kvalitetskött. Att öka medvetenheten hos personal, kunder och leverantörer är för oss en självklarhet.

Vårt ansvar:

Nacka Köttprodukter arbetar med ständiga förbättringar och förebygger föroreningar. Vi skall sträva efter att arbeta med kvalitet och miljön som en del av företagets verksamhet genom att:

 • Genomföra förbättringar utan att ge avkall på produktkvalitet.
 • Skapa förutsättningar för att verksamheten skall kunna bedrivas med så lite miljöpåverkan som möjligt
 • Minimera användandet utav fossila bränslen och sträva efter att köra bilar med så liten miljöpåverkan som möjligt
 • Samordna och planera transporter vid inköp och försäljning.
 • Använda el som är 100 % miljömärkt
 • Arbeta med rutiner som säkerställer hög kvalitet och kundnöjdhet samtidigt som resursanvändningen är effektiv
 • Fortlöpande informera och utbilda våra medarbetare
 • Informera kunder och leverantörer om företagets kvalitets- och miljöarbete

Verksamheten skall givetvis bedrivas enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga krav som ställs på Nacka Köttprodukter AB. Målsättningen är att vårt företag skall vara ett föredöme inom branschen och vår strävan mot en mer hållbar miljöpåverkan pågår ständigt, därför är din åsikt mycket värdefull. Har du några idéer hur vi kan förbättra oss är du välkommen att kontakta oss på info@nackakott.se

Denna miljöpolicy antogs första gången 2003 av Nacka Köttprodukter AB och uppdaterades senast i december 2021.

Stefan Grahn

4.5. Kvalitets- och Miljömål

Nacka Köttprodukter AB strävar efter att ständigt förbättra sitt kvalitets- och miljöarbete, och att vidareutbilda personalen. Detta ska självklart inte krocka med de höga hygienkrav som ställs på Nacka Köttprodukter AB. HACCP styr verksamhetens kvalitet- och miljöarbete övergripande.

 4.5.1 Kvalitets- och Miljöledningssystemet

 Övergripande kvalitets- och miljömål: Nacka Köttprodukter AB ska driva ett välfungerande kvalitets- och miljöledningssystem som lever upp till kraven i Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas kravstandarder.

Detaljmål 2022:

Vi har upprättat detaljmål som vi arbetar internt.

4.5.2 Transporter

Övergripande kvalitets- och miljömål: Nacka Köttprodukter AB arbetar med att effektivisera sina transporter så att verksamheten minskar sin klimatpåverkan.

Detaljmål 2022:

Vi har upprättat detaljmål som vi arbetar internt.

4.5.3 Inköp och leverantörer

Övergripande kvalitets- och miljömål: Nacka Köttprodukter AB ska leverantörsbedöma sina leverantörer och prioritera de med som har ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. De produkter som köps in till verksamheten ska i största möjligaste mån vara miljömärkta.

Detaljmål 2022:

Vi har upprättat detaljmål som vi arbetar internt.

5.4 Energianvändning

 Övergripande kvalitets- och miljömål: Nacka Köttprodukter AB ska sträva efter att minska sin energiförbrukning samt att den el-energin som används ska komma från förnyelsebar energi.

Detaljmål 2022:

Vi har upprättat detaljmål som vi arbetar internt.

4.5.5 Kemikalieanvändning

Övergripande kvalitets- och miljömål: Nacka Köttprodukter AB ska förvara och hantera sina kemikalier på ett så säkert sätt som möjligt. Kemikalierna ska leva upp till de hygienkrav som HACCP kräver samt ha en så lite miljöpåverkan som möjligt.

Detaljmål 2022:

Vi har upprättat detaljmål som vi arbetar internt.

 4.5.6 Avfall – Packning/ emballage

 Övergripande kvalitets- och miljömål: Nacka Köttprodukter AB ska sträva efter att minska sina avfallsmängder. Vi arbetar också för att minska mängderna emballage som används inom verksamheten samt att använda emballage med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Detaljmål 2022:

Vi har upprättat detaljmål som vi arbetar internt.

4.5.7 Utbildning och information

Övergripande kvalitets- och miljömål: Nacka Köttprodukter AB:s samtliga medarbetare ska ha goda kunskaper om företagets miljöarbete och vi vill även att våra kunder och samarbetspartners skall uppleva att företagets miljöarbete bedrivs seriöst.

Detaljmål 2022:

Vi har upprättat detaljmål som vi arbetar internt.

4.6. Utbildningsplan

Vi har upprättat en utbildningsplan som vi arbetar internt med

4.7. Kemikalieförteckning

Vid frågor om kemikalieförteckning finns detta på vårt intranät.

4.8. Riskbedömning och nödlägesberedskap

 4.8.1 Riskbedömning

De olycksrisker som finns på Nacka Köttprodukter AB vad det gäller miljöfarliga utsläpp är:

 • Läckage från köldmediet, dvs. från kyl- och frysaggregat
 • Läckage från rengöringskemikalier

För att minska risken för att dessa olyckor ska uppstå arbetar verksamheten preventivt samt har en nödlägesberedskap.

4.8.2 Nödlägesberedskap

 Vad det gäller kyl- och frysanläggningen, så sker det ett löpande underhåll av största vikt och om en olycka inträffar kontaktas ackrediterad servicefirma (Laspek AB). Angående risken för koncentrerade kemiutsläpp i avlopp, så förvaras verksamhetens kemiska dunkar i karliknande behållare som rymmer minst fyrtio liter. Detta spädes ut till en icke skadlig nivå och spolas sedan ut i avloppet (enligt Stockholm Vattens rekommendationer).

Gällande rutiner för brand, så finns brandsläckare utsatta i lokalen plus instruerande larmplaner vid brand. Svensk brandsäkerhet kommer regelbundet till verksamheten och kollar så att brandregler efterföljs samt att alla släckare är i bra skick. Digitalt finns information om brandrutiner, som medarbetarna känner till.

  4.9. Genomförda förbättringar och rutiner

Nacka Köttprodukter AB har sedan 2002 bedrivit ett strukturerat miljöarbete och genomfört samtliga krav i Svensk Miljöbas kravstandard. De dokument som verksamheten upprättat sedan starten är:

 • Kvalitets- och Miljöutredning
 • Kvalitets- och Miljöberättelse
 • Kvalitets- och Miljöpolicy
 • Kvalitets- och Miljömål
 • Handlingsprogram
 • Lagkravförteckning
 • Kemikalieförteckning
 • Utbildningsplan
 • Rutin för avvikelsehantering

Inom verksamheten har en rad miljöförbättrande åtgärder genomförts inom områdena:

 • Transporter
 • Energi
 • Avfall
 • Inköp och leverantörer
 • Kemikalieanvändning
 • Utbildning och information
 • Kemikalieförvaring
 • Avfallshantering

Inom verksamheten har en rad kvalitetsförbättrande åtgärder genomförts inom områdena:

 • Tillgång/ brist på kött
 • Kommunikation
 • Trivsam arbetsplats
 • Miljö- och kvalitetsaspekter avseende inköp och leverantörer

4.9.1 Kvalitets- och Miljöledningssystemet´

Kvalitet

2021

 Upprättade en kvalitetsberättelse

4.9.2 Transporter

Miljö

2020

Vi tankar våra bilar med HVO100 miljödiesel som är ett biobränsle, när tillgång inte finns vid behov så måste vi tanka det som finns tillgängligt vid tillfället.

2018

Vi tankar våra bilar med ACP miljödiesel från Preem som innehar den högsta biobränsleinblandningen på marknaden.

Vi bedömning av våra leverantörer och hyr endast in godkända frystransportbolag.

2013

Vi har avskaffat vår transportbil och tecknade ett avtal med IL recycling AB, så att de hämtar det avfall som vi själva brukade forsla bort, så som ex. wellpapp och mjukplast.

Kvalitet

2019

Tecknades transportavtal med samtliga transportörer för att säkerställa våra krav.

4.9.3 Inköp och leverantörer

Miljö

2019

Leverantörsbedömning gjord.

2015

Vi har kartlagt våra leverantörers miljöarbete genom en leverantörsbedömning.

En webenkät som bedömer våra leverantörer på engelska och svenska gjordes

Vi handlar miljömärkta varor in den mån det är ekonomisk försvarbart.

Allt vårt kontorspapper som köps in är miljömärkt.

Kaffet vi köper är KRAV och Fair Trade -märkt.

Vi köper idag våra råvaror paketerade i plastboxar som återsänds till leverantören vid varje leverans, så att vi inte behöver köra onödiga returtransporter eller använda kartonger. Tack vare detta spara vi ca 22 ton wellpapp per/år, vilket motsvarar ca en halv långtradare.

Vi har minskat våra mängder förpackningar och erbjuder i dagsläget våra kunder endast två sorters kartonger.

Kvalitet

2019

Leverantörsbedömning gjord.

4.9.4 Energianvändning

Miljö

2019

Tecknades nytt elavtal med Enea services 3år.

Installerades en lufttork i lagerfrys för att få ner luftfuktigheten i frysen.

2016

Tecknades nytt 3 årigt elavtal med Wallenstam Naturenergi.

2014

Vi har under bytt till LED i alla lokaler.

Vi bytte också under till rörelsevakter i alla rum (ej produktion).

2013

Vi har installerade LED belysning i hela undervåningen med rörelsevakter.

Vi påbörjade att byta ut gamla lysrör till LED belysning i vårt kartong-rum och i produktionsrummet.

Vi investerade i nya datorer med mindre strömförbrukning.

Vi har byggt om värmesystemet så att vi återvinner värmen från kyl-kompressorerna för att värma upp lokalerna.

Vi har installerat lågenergilampor där det är möjligt.

Vi har installerat rörelsevakter där det är lämpligt.

2008–2009

Vi installerade en avfuktningsanläggning i våra produktionslokaler samt i infrysningsfrysen, vilket medfört att vi minskat antalet avfrostningar. Därigenom har vi sparat ca 4 500 kWh per/år. Noterbart gällande elförbrukningen är att den är väderberoende, då elförbrukningen stiger varma somrar och sjunker vid kalla.

2002

Vi bytte vårt el abonnemang till 100 % vindkraftsel.

Vi ersatte vår äldre lagerfrys med en mera miljövänlig och energieffektiv lagerfrys.

Kvalitet

2019

Införskaffades nytt temperturövervakningssystem för att säkerställa rätt temperatur i våra frysar och kyl.

Energi – Mätbara indikatorer

Vi har sedan 2009 minskat vår energianvändning med cirka 34 K-Wh/ton tillverkade hamburgare.

4.9.5 Kemikalieanvändning

Miljö

Vi har gått igenom och rensat bland våra kemikalier, för att inte lagra en massa onödiga produkter som inte används.

Kvalitet

Vi har bytt ut kemikalier till mindre farliga produkter utan att påverka livsmedelssäkerheten.

4.9.6 Avfall

Miljö

2020

Ansökt om avtal för transport av farligt avfall samt upprättat ett transportdokument.

Vi återvinner en mängd olika fraktioner som hämtas av Veolia Recycling i Solna. Dessa fraktioner är:

 • Wellpapp 1-2/veckan
 • Vitt kontorspapper vid behov
 • Mjukplast kan vi inte längre återvinna då det är för smutsigt (blod och köttrester).

Vi återvinner även färgpatroner och återlämnar dessa till vår leverantör.

Tidigare körde vi våra lysrör till Östberga ÅVC, numera har vi endast LED.

Vi sorterar batterier i husets återvinningsrum.

Kvalitet

Ansökt om avtal för transport av farligt avfall samt upprättat ett transportdokument.

Avfall – Mätbara indikatorer

 

År Wellpapp Mjukplast Totalt redovisat plast till FTI Tidningar Kontorspapper Metall Färgpatroner
2008 20 000kg 500kg 250kg 400kg 20kg 2
2009 34 000kg 500kg 250kg 400kg 20kg 2
2010 56 000kg 1000kg 300kg 150kg 10kg 2
2011 58 000kg 1100kg 300kg 150kg 10kg 2
2012 60 000kg 1200kg 300kg 200kg 10kg 2
2013 58 000kg 1100kg 0 kg, vi sorterar inte tidningar längre. 200kg 10 kg 3
2014 62 000 kg 1200 kg 0kg 250kg 50kg 5
2015 58 000 kg 1100 kg 0kg 200kg 50kg 3
2016 34 000 kg 1200 kg 7500 kg 0kg 200kg 25kg 3
2017 38 000 kg 1300 kg 0kg 250kg 50kg 3
2018 37 000 kg 1200 kg 0kg 250kg 25kg 1
2019 32 000 kg 1200 kg 8000 kg 0kg 250kg 10kg 1
2020 35 000 kg 1200 kg 0 250kg 10kg 1
2021

4.9.7 Utbildning och information

Utbildning och information

Miljö

Samtliga medarbetare är utbildade i grundläggande miljökunskap, nyckelpersoner är vidare utbildade inom miljöledning och miljölagstiftning. Samtliga arbetare informeras kontinuerligt om miljöarbetet

Kvalitet

Samtliga arbetare informeras kontinuerligt om kvalitetsarbetet. Nyckelpersoner har deltagit i utbildning inom kvalitetsledning.

4.9.8 Övrigt kvalitets- och miljöarbete

Vi fokuserar på att arbeta med kvalitets- och miljöfrågor, ta miljöansvar och sträva efter en mer miljöanpassad vardag. Vi vill visa både kunder, leverantörer och kollegor att kvalitets- och miljöarbete är viktigt och inte så svårt. Med denna kvalitets- och miljöberättelse visar vi kunder, allmänhet och andra intressenter att vi menar allvar med vårt kvalitetsansvar och miljöengagemang. Vi informerar på mässor och broschyrer om ekokött och att vi kan tillverka mindre volymer (ca200kg).

4.10. Avvikelsehantering och förbättringsförslag

Vi har sedan många år ett utvecklat avvikelsehanteringssystem genom vårt HACCP-system, där hanterar vi även våra avvikelser och förbättringsförslag gällande kvalitets- och miljöfrågor. Vi registrerar och hanterar avvikelser mot våra interna rutiner för inköp, källsortering, resor etcetera och vi fångar även upp förbättringsförslag från medarbetare och andra.” Vi hänvisar vidare till vår HACCP rutin Nr 19 (se myFoodSafety.se).