Miljöberättelse 2017

Företagsfakta:

 

Besöksadress/Postadress:   Johan Skyttes väg 253

125 34 Älvsjö

Tfn:                                     08-99 01 36

E-post:                                info@nackakott.se

Hemsida:                           www.nackakott.se

Kontaktperson:                   Stefan Grahn och Niclas Nyberg

Organisationsnr:                 556889-9574

Antal anställda:                  4 + Stefan Grahn

Övriga ledningssystem:      HACCP

Omsättning:                        30 Mkr

Moderbolag:                       Nacka Köttprodukter Holding AB. Stefan Grahn är ägare av holdingbolaget.

Nacka Köttprodukter har varit diplomerade enligt Stockholms stads miljödiplom sedan februari 2003, numera Svensk Miljöbas. Sedan dess driver verksamheten ett organiserat och engagerat miljöarbete.

Innehållsförteckning

 1. Organisation och verksamhet

1.1 Beslutsordning och ansvar

1.2 Ansvarsfördelning

 1. Miljöpåverkan

2.1 Transporter

2.2 Inköp och leverantörer

2.3 Energianvändning

2.4 Kemikalieanvändning

2.5 Arbetsmaskiner

2.5 Avfall

2.6 Utbildning och information

 1. Miljöpolicy
 2. Miljömål och Handlingsprogram

4.1 Miljöledningssystemet

4.2 Transporter

4.3 Inköp och leverantörer

4.4 Energianvändning

4.5 Kemikalieanvändning

4.6 Avfall

4.7 Utbildning och information

 1. Utbildningsplan
 2. Kemikalieförteckning
 3. Riskbedömning och nödlägesberedskap
 4. Genomförda miljöförbättringar och rutiner

8.1 Miljöledningssystemet

8.2 Transporter

8.3 Inköp och leverantörer

8.4 Energianvändning

8.5 Kemikalieanvändning

8.6 Avfall

8.7 Utbildning och information

8.8 Övrigt miljöarbete

 1. Bilagor
 2. Organisation och verksamhet

 

Nacka Köttprodukter AB är ett framgångsrikt småföretag i livsmedelsbranschen med ett stort miljöengagemang. Företaget sysslar i huvudsak med att framställa kvalitetshamburgare till ett flertal aktörer på den svenska marknaden. Den råvara som främst används för hamburgertillverkning är till åttiofem procent nötkött. Resterande femton procent består av lamm, kalv till specialprodukter. De senaste åren har efterfrågan på närproducerat livsmedel ökat. Därför kan företaget idag erbjuda legotillverkning till många av dessa kunder. Nacka Köttprodukter kan erbjuda en mängd olika varianter av hamburgare gällande såväl storlek som kryddning och köttråvara. Företaget tillverkar hamburgare för vidare försäljning främst inom Sverige. De olika köttråvaror som används i tillverkningen köps in från leverantörer framförallt belägna i Europa. En mindre mängd av kött köps också in från Sverige. Nacka Köttprodukter är idag rikstäckande samt levererar även produkter till Åland. Företaget befinner sig under ständig expandering och utveckling av nya produkter. Denna produktutveckling sker i huvudsak av Stefan Grahn och vars mål är att flera olika produkter ska kunna erbjudas marknaden med nya smaker, storlekar och utseende för en alltmer krävande marknad.

 

Nacka Köttprodukter AB värnar om hög råvarukvalitet, hög produktionshygien, samt en bra arbetsmiljö. En del av kvalitetsarbetet har företaget redan påbörjat (Maj 2002) genom införandet av HACCP i sin produktion som förövrigt även är ett lagkrav. År 2008 infördes ett helt komplett nytt spårbarhetssystem från PSI Antonsson som en del av detta. Dessutom vidareutbildas personalen årligen med olika typer av kurser inom t.ex. miljö, hygien, eco-driving, brandskydd och krishantering.

 

Nacka köttprodukter AB började arbeta med Stockholms stads miljödiplom år 2002, numera Svensk Miljöbas. Därav har företaget genomfört en miljöutredning där våra mest betydande miljöaspekter kartlagts. Utifrån denna har vi formulerat en miljöpolicy, miljömål och ett handlingsprogram. Vi har även en förteckning över den lagstiftning som berör företaget samt förteckning över kemikalier som används. Personalen utbildas kontinuerligt i grundläggande miljökunskap, miljöledningssystem, miljölagstiftning utöver de obligatoriska hygienutbildningarna.

1.1 Beslutsordning och ansvar

Beslut om miljöarbete tas vid möte mellan VD och miljöansvarig, varje kvartal.

Ansvarig för miljöledningsarbetet är Niclas Nyberg.

Ansvarig för laguppfyllelse är Stefan Grahn.

Nacka Köttprodukter AB består idag utav Stefan Grahn (VD), Niclas Nyberg, Burhan, Orhan Karpuz och Ali

Nacka Köttprodukter AB har tilldelats Stockholms Stads Miljödiplom sedan 2003, som sedermera övergick till att bli Svensk Miljöbas miljödiplomering, därav är verksamheten idag miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard.

1.2 Ansvarsfördelning

Stefan Grahn ansvarar för all laguppfyllelse på Nacka Köttprodukter AB gällande miljöfrågor. Niclas Nyberg ansvarar för det löpande miljöarbetet, så som information till nyanställda, vikarier och eventuella praktikanter. Även utbildningsplanering, dokumentation och översyn faller inom detta område. Givetvis så står det all personal fritt att på förekommen anledning aktivt påverka miljöarbetet. Ledningen och miljöledningsansvarig i företaget utvärderar och följer upp miljöarbetet två gånger per år. Under 2018 infördes även en rutin för avvikelsehantering som numera hanteras via excelfilen för avvikelserapportering inom HACCAP.

2.Miljöpåverkan

Under 2002 då Nacka Köttprodukter genomgick sin första miljödiplomering, gjordes även en Miljöutredning av verksamhetens miljöpåverkan. Denna uppdaterades under 2015. Miljöutredningen visar vilka områden som företaget påverkar särskilt mycket genom sin verksamhet, det vill säga vilka som är verksamhetens betydande miljöaspektsområden. De områden som pekades ut är därför de områden som Nacka Köttprodukter måste arbeta extra mycket med, för att kunna minska sin miljöpåverkan. Dessa områden är:

 • Transporter
 • Inköp och leverantörer
 • Energianvändning
 • Kemikalieanvändning
 • Avfall
 • Utbildning och information

2.1 Transporter

Eftersom Nacka Köttprodukter AB köper sina råvaror från olika platser i Europa sker det mängder av transporter till och från verksamheten. De olika köttråvaror som används i tillverkningen köps in från leverantörer främst belägna i Europa men en mindre mängd kött köps även in från Sverige. Dessa transporter samlastas så mycket som möjligt, av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Även de transporter som sker ut i landet och som företaget inte själva kör samlastas också. Leverantörstransporterna till verksamheten sker främst med långtradare och till viss del med egen bil. Nacka Köttprodukter äger; en Volvo V70 driveE diesel. Samtliga dieselbilar inom Nacka Kött och Nacka Holding tankas med Preems ACP miljödiesel. Dessa bilar används främst till kundbesök och lättare transporter. Dieselförbrukningen är ca 1800 l/år.

 

2.2 Inköp och leverantörer

Nacka Köttprodukter AB köper in främst råvaror till sin produktion men även övriga produkter som behövs till den dagliga verksamheten. Genom att efterfråga ett aktivt miljöarbete (miljöledningssystem), miljömärkta produkter samt HACCP av berörda leverantörer kan Nacka Köttprodukter AB minska sin miljöpåverkan från dess inköp.

Inom Nacka Köttprodukter AB:s verksamhet används flertalet arbetsmaskiner inom kärnverksamheten. Arbetsmaskinerna är således till för produktionen av hamburgare samt till förpackningen av dessa. Nacka Köttprodukter AB ska hantera och serva sina arbetsmaskiner på bästa sätt, så deras prestanda och livslängd är så lång som möjligt. Därför leder detta miljöaspektsområde inte till något mål utan till en rutin, då detta är något vi utför kontinuerligt.

2.3 Energianvändning

Nacka Köttprodukter AB produktionslokaler och personalutrymmen värms upp med fjärrvärme samt återvunnen värme från kylkompressorer. El-energin levereras från Svensk Naturenergi AB och är dokumenterad vindkraft. Verksamheten har även en kyl- och frysanläggning som besiktas årligen av ackrediterad kylfirma (Laspek AB).

2.4 Kemikalieanvändning

 Nacka Köttprodukter AB har en hög produktionskvalitet och höga hygienkrav på sin verksamhet. Därför används en del kemikalier för att kunna hålla lokalerna hygieniska och hälsosamma samt för att kunna leva upp till gällande livsmedelslagstiftning (HACCP). För rengöring och desinfektion i produktionslokaler används produkter främst inköpta ifrån Aksab Kemi och Arena Kemi AB, som båda uppfyller de hårda hygienkrav som ställs. Vilka kemikalier som används inom verksamheten finns i en dokumenterad kemikalieförteckning.

2.5 Avfall

Inom Nacka Köttprodukter AB:s verksamhet uppstår avfall främst bestående av emballage och andra typer av förpackningar. Verksamheten lämnar årligen; wellpapp, mjukplast, kontorspapper, glas och metall till återvinning. De tre första fraktionerna hämtas av avtalad entreprenör, övriga sorterar och återvinner verksamheten själva.

2.6 Utbildning och information

Nacka Köttprodukter AB har även ett positivt miljöaspektsområde, som innebär att verksamheten genom utbildning kan öka sina medarbetares kompetens inom miljöområdet. Genom en ökad kompetenshöjning hos medarbetarna kan verksamheten sprida sina kunskaper och eventuellt öka miljömedvetandet hos andra aktörer och intressenter.

3.Miljöpolicy

Nacka Köttprodukter AB är ett framgångsrikt småföretag i livsmedelsbranschen med ett stort miljöengagemang. Företaget sysslar i huvudsak med att framställa kvalitetshamburgare till ett flertal av aktörerna på den svenska marknaden.

Miljöansvar:

För oss på Nacka Köttprodukter AB skall miljöhänsyn, arbetsmiljö och kvalitet vara en naturlig del av vårt dagliga arbete. Det är genom att tillsammans ta ansvar i vår verksamhet som vi skapar ett bättre miljöarbete, högre kvalitet, och ett mer långsiktigt miljötänkande. Vi arbetar med att ständigt bli bättre inom miljöområdet både i vår direkta påverkan från vår verksamhet såväl som vår indirekta påverkan vid val av leverantörer och kvalitetskött. Att öka miljömedvetande hos personal, kunder och leverantörer är för oss en självklarhet.

Vårt ansvar:

Nacka Köttprodukter arbetar med ständiga förbättringar och förebygger föroreningar. Vi skall sträva efter att arbeta med miljön som en del av företagets verksamhet genom att:

 • Genomföra förbättringar utan att ge avkall på produktkvalitet.
 • Skapa förutsättningar för att verksamheten skall kunna bedrivas med så lite miljöpåverkan som möjligt.
 • Minimera användandet utav fossila bränslen och sträva efter att köra bilar med så liten miljöpåverkan som möjligt.
 • Samordna och planera transporter vid inköp och försäljning.
 • Använda el som är 100 % vindkraftsproducerad.
 • Arbeta med rutiner för ökad återvinning.
 • Öka volymen i kartonger till kunder.
 • Fortlöpande informera och utbilda våra medarbetare.
 • Informera kunder och leverantörer om företagets miljöarbete.
 • Avgifter för pappersfakturering (35kr) används till att stödja olika miljöfrämjande projekt.

Verksamheten skall givetvis bedrivas enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga krav som ställs på Nacka Köttprodukter AB. Målsättningen är att vårt företag skall vara ett föredöme inom branschen och vår strävan mot en mer hållbar miljöpåverkan pågår ständigt, därför är din åsikt mycket värdefull. Har Du några idéer hur vi kan förbättra oss är du välkommen att kontakta oss på info@nackakott.se

Denna miljöpolicy antogs första gången 2003 av Nacka Köttprodukter AB och uppdaterades senast i april 2018.

Stefan Grahn

 1. Miljömål och handlingsprogram

Nacka Köttprodukter AB strävar efter att ständigt förbättra sitt miljöarbete, miljötänkande och att vidareutbilda personalen. Detta ska självklart inte krocka med de hygienkrav som ställs på Nacka Köttprodukter AB. Därför styrs verksamhetens miljöarbete av övergripande miljömål inom de utvalda miljöaspektsområdena. Miljömålen är långsiktiga och är i sin tur uppdelade i detaljerade miljömål, som styr det dagliga miljöarbetet.

4.1 Miljöledningssystemet

 Övergripande miljömål: Nacka Köttprodukter AB ska driva ett välfungerande miljöledningssystem som lever upp till kraven i Svensk Miljöbas kravstandard och som leder till en minskad miljöbelastning.

Detaljmål 2018:

 • Uppdatera Miljöutredningen, Miljölagkravförteckningen och upprätta en aktuell Miljöberättelse.

Ansvarig:            Niclas Nyberg

Resurs:               10 timmar

Slutdatum          2018-12-28

Uppföljning:      2018-04-04.

4.2 Transporter

Övergripande miljömål: Nacka Köttprodukter AB arbetar med att effektivisera sina transporter så att verksamheten minskar sin klimatpåverkan.

Detaljmål 2018:

 • Byta ut våra leasade bilar.

Ansvarig:            Stefan Grahn

Resurs:                20 timmar

Slutdatum:          2018-11-30

Uppföljning:     2018-04-04 En av bilarna har sålts. Gällande övriga bilar avvaktar vi för att se vad som sker på bilmarknaden. Ev ska en bil bytas ut mot en laddhybrid.

4.3 Inköp och leverantörer

Övergripande miljömål: Nacka Köttprodukter AB ska leverantörsbedöma sina leverantörer och prioritera de med som har ett aktivt miljöarbete. De produkter som köps in till verksamheten ska i största möjligaste mån vara miljömärkta.

Detaljmål 2019:

 • Under 2019 våren Niclas tar fram lista på leverantörer som skall få bedömningen. Nya leverantörer som tillkommer kommer att bedömas enligt leverantörsbedömningen.

Ansvarig: Niclas Nyberg

Resurs:      10 tim

Slutdatum:         2019-02-01

Uppföljning:       2018-04-04

4.4 Energianvändning

 Övergripande miljömål: Nacka Köttprodukter AB ska sträva efter att minska sin energiförbrukning samt att den el-energin som används ska komma från förnyelsebar energi.

Detaljmål 2019:

 • Byta ut all belysning till LED
 • Ansvarig:          Niclas Nyberg
 • Slutdatum:         2017-12-31
 • 4.5 Kemikalieanvändning
 • Övergripande miljömål: Nacka Köttprodukter AB ska förvara och hantera sina kemikalier på ett så säkert sätt som möjligt. Kemikalierna ska leva upp till de hygienkrav som HACCP kräver samt ha en så lite miljöpåverkan som möjligt.
 • Detaljmål 2018:
 •  Uppföljning:       2018-04-04
 • Samtliga lokaler har fått LED-belysning samt alla utom produktion har fått rörelsedetektorer. Klart.
 • Resurs:               10 timmar
 •  Kemikalieförteckningen ska uppdateras samt tillhörande säkerhetsdatablad

 

Ansvarig:      Niclas Nyberg

Resurs:         3 timmar

Slutdatum:    2018-09-01

Uppföljning: 2018-04-04

 4.6 Avfall – Packning/ emballage

 Övergripande miljömål: Nacka Köttprodukter AB ska sträva efter att minska sina avfallsmängder. Vi arbetar också för att minska mängderna emballage som används inom verksamheten samt att använda emballage med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Detaljmål 2018:

 • Arbeta för att leverantörer ska använda plastboxar istället för wellpapp.
 • Ansvarig:           Stefan Grahn
 • Slutdatum:          2018-04-30
 • Uppföljning:       2018-04-04. Vi har nått ”taket” gällande plastboxar och kan inte ta emot mer plastboxar än vad vi har i dagsläget.
 • Resurs:               1 timmar 

4.7 Utbildning och information

Övergripande miljömål: Nacka Köttprodukter AB:s samtliga medarbetare ska ha goda kunskaper om företagets miljöarbete och vi vill även att våra kunder och samarbetspartners skall uppleva att företagets miljöarbete bedrivs seriöst.

Detaljmål 2018:

 • Nacka Köttprodukters medarbetare ska minst 2 ggr om året informeras och utbildas i miljökunskap (se Utbildningsplan).
 • Utbildning i miljöledning för miljöansvarig.
 • Nacka Köttprodukter ska minst 1 gång om året undersöka vilka nya tekniska framsteg som gjorts inom miljöområdet kopplat till verksamheten.
 • Fortlöpande informera kunder, leverantörer och allmänhet om företagets miljöarbete.
 • Nacka Köttprodukters medarbetare ska gå repetionsutbildningar i miljökunskap undersöka utbildningsmaterial på turkiska som vi gemensamt tittat på med Miljöstegen.

Ansvarig:            Niclas Nyberg

Resurs:               10 timmar

Slutdatum:          2018-09-30

Uppföljning:       2018-04-04 

Detaljmål 2018:

 • Tydliggöra och uppdatera informationen gällande miljöarbetet på hemsidan och lägga ut en kopia på diplomet.
 • Resurs:      10 timmar
 • Uppföljning:2018-04-04
 •  Slutdatum: 2019-03-30
 • Ansvarig:   Niclas Nyberg
 1. Utbildningsplan
Årtal Miljölednings

System

Grundläggande

Miljöutbildning

Miljöbalken Temautbildning Food Safety Övrig miljöutbildning
2011

 

1 personer 2 personer 2 personer 5 personer
2012

 

1 personer 2 personer 2 personer 5 personer
2013

 

1 personer 2 personer 2 personer 5 personer
2014

 

1 personer 2 personer 5 personer
2015

 

1 N.N 5 personer 1 person
2016

 

5 personer
2017

 

5 personer 1 person Eco-driving
2018

 

1 turkisk-språkig medarbetare skulle behöva gå miljöutbildning. 5 personer
 1. Kemikalieförteckning

Nacka Köttprodukter AB – Kemikalieförteckning

Upprättad av: Niclas Nyberg (Nacka Kött) och Hedvig Tengdahl (Miljöstegen)

Datum för senaste uppdatering: 2017-03-24

 

 

Kemikalie med namn och användningsområde

 

Leverantör/tillverkare

 

Förbruk. Per/år          

 

Riskfraser

 

Faraokoder 

Skumprodukten Athro T-18, används till rengöring i produktionen.

 

Högalkaliskt klorbaserat skumrengöringsmedel. Ett extra starkt medel anpassat för rengöring och desinficering inom livsmedelsindustrier med bra skummande egenskaper. Mycket effektiv mot blod och

animaliskt fett.

 

Aksab Kemi AB Ca 240 liter per år C; R31, R34, R35, R50,

S(2), S25, S26

 

EUH031

H314, C, C;N

 

 

 

Säkerhetsdatablad:

 

Skumrent Athro light

Milt alkaliskt skumrengöringsmedel. Goda rengörande och skummande egenskaper som effektivt avlägsnar

smuts från både tåliga och känsliga ytor som exempelvis

aluminium och lättmetall.

 

 

Aksab Kemi AB C; R34, S(2), S25, S26

 

H314
Säkerhetsdatablad:

 

Ytdesinfektion Yamo Clean

 

Desinfektionsmedel baserad på baktericid för en långtidsverkande desinfektion. Har en viss rengörande förmåga tack vare dess tensidinnehåll.

 

 

 

Aksab Kemi AB Ca 50 liter per år S(2), S25, S26

 

H315,

H319

Säkerhetsdatablad:

 

Dax Mildtvål,

Är en Svanenmärkt oparfymerad tvål som rengör effektivt och

varsamt och samtidigt återfuktar huden.

 

 

 

Opus Healthcare AB Ca 30 liter per år. S25

 

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig och uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som hälsoskadlig eller irriterande.

 

Dax Alcogel,

Är en oparfymerat handdesinfektionsmedel.

 

 

Opus Healthcare AB ca 25 liter per år. S25 Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig och uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som hälsoskadlig eller irriterande
Area overall tvättpulver,

Ett oparfymerat tvättmedel.

 

 

Aksab Kemi AB Ca 80 liter per år.
Säkerhetsdatablad:

 

 

Food Lube HT,

Livsmedelssmörj spray till maskinerna.

 

 

Abra Tech AB Ca 40 flaskor per år.
Säkerhetsdatablad:

 

 

 

Vitolja,

Högraffinerad mineralolja och paraffinolja som använd till maskinerna i produktionen

 

 

Abra Tech AB Ca 40 flaskor per år.
Säkerhetsdatablad:

 

 

Antikärvningsfett,

Används till maskinerna i produktionen.

 

 

 

 

Abra Tech AB Ca 2 små tuber om året.
Säkerhetsdatablad:

 

 

 

Maskindisktabletter,

För maskindisk. Köps ofta in av olika märken.

 

ICA, Willys, Hemköp bl.a. Ca 2 paket om året Xi: R36
Säkerhetsdatablad:

 

 

 

Healthy Hands,

Handdesinfektion som står i ett stativ inne på kontoret.

 

Purell Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig och uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som hälsoskadlig eller irriterande
Skodesinfektion Athro
Säkerhetsdatablad finns i mappen under flik ”Kemikalier och säkerhetsdatablad”
SKF – LGFP 2/0.4

Smörjfett

SKF. Köpt via Ekström och söner
Säkerhetsdatablad finns i mappen under flik ”Kemikalier och säkerhetsdatablad”

Riskfraser:

Enligt KIFS 2005:7 ska leverantören märka produkten med farosymboler, aktuell riskfras samt skyddsfras.

I märkningen ska finnas:

 • symbol(er) och farobeteckning
 • riskfraser, som talar om på vilket sätt produkten är farlig
 • information och skyddsfraser, som talar om hur man skyddar hälsa och miljö.

Förklaring av riskfraser:

Xn                        Hälsoskadlig

Xi                          Irriterande

N                          Miljöfarligt

F                           Mycket brandfarligt

S(2)                      Förvaras oåtkomligt för barn

S25                      Undvik kontakt med ögonen

S26                      Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare

S46                      Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten

R8                        Kontakt med brännbart material kan orsaka brand

R10                      Brandfarligt

R22                      Farlig vid förtäring

R36                      Irriterar ögonen

R37                      Irriterar andningsorgan

R38                      Irriterar huden

R41                      Risk för allvarliga ögonskador

R50                      Mycket giftig för vattenorganismer

R51/53                Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

R65                      Kan ge lungskador vid förtäring

R66                      Upprepad kontakt kan ge torr hud och hudsprickor

R67                      Ångor kan göra så att man blir dåsig och omtöcknad

EUH031                                           Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra

H314                                               Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

P280                                                Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd

P301+P330+P331                         VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

P303+P361+P353                         VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

P310                                                 Kontakta genast läkare

P501                                                Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

 1. Riskbedömning och nödlägesberedskap

 7.1 Riskbedömning

De olycksrisker som finns på Nacka Köttprodukter AB vad det gäller miljöfarliga utsläpp är:

 • Läckage från köldmediet, dvs. från kyl- och frysaggregat
 • Läckage från rengöringskemikalier

För att minska risken för att dessa olyckor ska uppstå arbetar verksamheten preventivt samt har en nödlägesberedskap.

7.2 Nödlägesberedskap

Vad det gäller kyl- och frysanläggningen, så sker det ett löpande underhåll av största vikt och om en olycka inträffar kontaktas ackrediterad servicefirma (Laspek AB). Angående risken för koncentrerade kemiutsläpp i avlopp, så förvaras verksamhetens kemiska dunkar i karliknande behållare som rymmer minst fyrtio liter. Detta spädes ut till en icke skadlig nivå och spolas sedan ut i avloppet (enligt Stockholm Vattens rekommendationer).

Gällande rutiner för brand, så finns brandsläckare utsatta i lokalen plus instruerande larmplaner vid brand. Svensk brandsäkerhet kommer regelbundet till verksamheten och kollar så att brandregler efterföljs samt att alla släckare är i bra skick. På kontoret finns en brandpärm med information om brandrutiner, som medarbetarna känner till. 

 1. Genomförda miljöförbättringar och rutiner

 8.1 Miljöledningssystemet

Nacka Köttprodukter AB har sedan 2002 bedrivit ett strukturerat miljöarbete och genomfört samtliga krav i Svensk Miljöbas kravstandard. De dokument som verksamheten upprättat sedan starten är:

 • Miljöutredning
 • Miljöberättelse
 • Miljöpolicy
 • Miljömål
 • Handlingsprogram
 • Miljölagkravförteckning
 • Kemikalieförteckning
 • Utbildningsplan
 • Rutin för avvikelsehantering

Inom verksamheten har en rad miljöförbättrande åtgärder genomförts inom områdena:

 • Transporter
 • Energi
 • Avfall
 • Inköp och leverantörer
 • Kemikalieanvändning
 • Utbildning och information

8.2 Transporter

Vi tankar våra bilar med ACP miljödiesel från Preem som innehar den högsta biobränsle inblandningen på marknaden.

Vi leverantörsbedömer våra leverantörer och hyr endast in godkända frystransportbolag.

Vi har avskaffat vår transportbil under 2013 och tecknade ett avtal med IL recycling AB, så att de hämtar det avfall som vi själva brukade forsla bort, så som ex. wellpapp och mjukplast.

Inköp av nya leasing bilar 2st.

8.3 Inköp och leverantörer

Vi har kartlagt våra leverantörers miljöarbete genom en leverantörsbedömning under 2015 togs det fram en webenkät på engelska och svenska.

Vi handlar miljömärkta varor in den mån det är ekonomisk försvarbart.

Allt vårt kontorspapper som köps in är miljömärkt.

Kaffet vi köper är KRAV och Fair Trade -märkt.

Vi köper idag våra råvaror paketerade i plastboxar som återsänds till leverantören vid varje leverans, så att vi inte behöver köra onödiga returtransporter eller använda kartonger. Tack vare detta spara vi ca 22 ton wellpapp per/år, vilket motsvarar ca en halv långtradare.

Vi har minskat våra mängder förpackningar och erbjuder i dagsläget våra kunder endast två sorters kartonger.

8.4 Energianvändning

 Vi bytte 2002 vårt el- abonnemang till 100 % vindkraftsel.

Vi ersatte 2002 vår äldre lagerfrys med en mera miljövänlig och energieffektiv lagerfrys.

Vi har installerat lågenergilampor där det är möjligt.

Vi har installerat rörelsevakter där det är lämpligt.

Vi installerade under 2008-2009 en avfuktningsanläggning i våra produktionslokaler samt i infrysningsfrysen, vilket medfört att vi minskat antalet avfrostningar. Därigenom har vi sparat ca 4 500 kWh per/år. Noterbart gällande elförbrukningen är att den är väderberoende, då elförbrukningen stiger varma somrar och sjunker vid kalla.

Vi har installerade 2013 LED belysning i hela undervåningen med rörelsevakter.

Vi påbörjade 2013 att byta ut gamla lysrör till LED belysning i vårt kartongrum och i produktionsrummet.

Vi investerade 2013 i nya datorer med mindre strömförbrukning.

Vi har under 2014 bytt till LED i alla lokaler.

Vi bytte också under 2014 till rörelsevakter i alla rum.

Vi har byggt om värmesystemet så att vi återvinner värmen från kyl-kompressorerna för att värma upp lokalerna.

Energi – Mätbara indikatorer

 

År Anläggning 1 Anläggning 2 Tillverkat Hamburgare

Ton/år

K-Wh/ton
2009  94  536 K-Wh 17 053 K-Wh 320 348,71
2010 113 370 K-Wh 19 801 K-Wh 450 309,27
2011 133 000 K-Wh 23 000 K-Wh 510 305,88
2012 166 064 K-Wh Anläggning 2 togs bort detta år! 570 291,34
2013 159 535 K-Wh 550 290,06
2014 165 677 K-Wh 533 310,04
2015 194 062 K-Wh 554 350,29
2016 208 800 K-Wh 598 349,16
2017 195 753 K-Wh 517 378,64
2018
2019

8.5 Kemikalieanvändning

Vi har gått igenom och rensat bland våra kemikalier, för att inte lagra en massa onödiga produkter som inte används.

Vi har bytt ut kemikalier till mindre farliga produkter.

8.6 Avfall

Vi återvinner en mängd olika fraktioner som hämtas av Stena Recycling i Solna (tidigare IL Recycling), 1 gång i veckan. Dessa fraktioner är:

 • Wellpapp
 • Mjukplast
 • Vitt kontorspapper

Vi återvinner även färgpatroner och återlämnar dessa till vår leverantör.

Tidigare körde vi våra lysrör till Östberga ÅVC, numera har vi endast LED.

Vi sorterar batterier i husets återvinningsrum.

Avfall – Mätbara indikatorer

År Wellpapp Mjukplast Totalt redovisat plast till FTI Tidningar Kontorspapper Metall Färgpatroner
2008 20 000kg 500kg 250kg 400kg 20kg 2
2009 34 000kg 500kg 250kg 400kg 20kg 2
2010 56 000kg 1000kg 300kg 150kg 10kg 2
2011 58 000kg 1100kg 300kg 150kg 10kg 2
2012 60 000kg 1200kg 300kg 200kg 10kg 2
2013 58 000kg 1100kg 0kg, vi sorterar inte tidningar längre. 200kg 10 kg 3
2014 62 000 kg 1200 kg 0kg 250kg 50kg 5
2015 58 000 kg 1100 kg 0kg 200kg 50kg 3
2016 34 000 kg 1200 kg 7500 kg 0kg 200kg 25kg 3
2017 38 000 kg 1300 kg 0kg 250kg 50kg 3
2018
2019

 8.7 Utbildning och information

2004 – Två nyckelpersoner deltog i utbildningar inom: Grundläggande miljökunskap, Miljöbalken och Miljöledningssystemsarbete, vilket motsvarar ca 8 timmar. Samtliga medarbetare har utbildats fortlöpande inom en rad olika utbildningar kopplat till miljö och hygien. Övrig miljöinformation delges och diskuteras vid månadsmöten 1 tim/ månad vilket motsvarar 48 timmar. Totalt 56 timmar.

2005 – Samtliga medarbetare deltog i utbildningen Grundläggande miljökunskap i ca 4 timmar, vilket motsvarar totalt 16 timmar. Två nyckelpersoner deltog även i utbildningar inom: Grundläggande miljökunskap, Miljöbalken och Miljöledningssystemsarbete, vilket motsvarar 8 timmar. Samtliga medarbetare har delgetts miljöinformation fortlöpande vid månadsmöten 1 tim/ månad vilket motsvarar 40 timmar. Totalt 72 timmar.

2006- Nyckelpersoner deltog i utbildningen Fördjupad miljöutbildning. All personal har genomgått ECO-driving kurs på Hyséns trafikskola, Huddinge.

2008– Utbildning i miljöarbete, 8 timmar,.

Samtliga medarbetare har delgetts miljöinformation fortlöpande vid månadsmöten 1 tim/månad, vilket motsvarar 40 timmar totalt.

Food Safety hygienutbildning 16 timmar.

2009– Utbildning i miljöarbete, 8 timmar,.

Samtliga medarbetare har delgetts miljöinformation fortlöpande vid månadsmöten 1 tim/månad, vilket motsvarar 40 timmar totalt.

Food Safety hygienutbildning 16 timmar.

Brandutbildning 12 timmar.

2010– Utbildning i miljöarbete, 8 timmar.

Samtliga medarbetare har delgetts miljöinformation fortlöpande vid månadsmöten 1 tim/månad, vilket motsvarar 40 timmar totalt.

Food Safety hygienutbildning 16 timmar.

2011– Utbildning i miljöarbete, 8 timmar.

Samtliga medarbetare har delgetts miljöinformation fortlöpande vid månadsmöten 1 tim/månad, vilket motsvarar 40 timmar totalt.

Food Safety hygienutbildning 16 timmar.

2012-Utbildning i miljöarbete 16 timmar.

Samtliga medarbetare har delgetts miljöinformation fortlöpande vid månadsmöten 1 tim/månad, vilket motsvarar 40 timmar totalt.

Food Safety hygienutbildning 16 timmar.

2013 – Utbildning i miljöarbete 8 timmar.

Samtliga medarbetare har delgetts miljöinformation fortlöpande vid månadsmöten 1 tim/månad, vilket motsvarar 40 timmar totalt.

Food Safety hygienutbildning 16 timmar.

2014–  Samtliga medarbetare har delgetts miljöinformation fortlöpande vid månadsmöten 1 tim/månad, vilket motsvarar 40 timmar totalt.

Food Safety hygienutbildning 16 timmar.

2015- 2 pers deltog i miljölednings utbildning 1 pers deltog i tema utbildning makt och miljön och miljonerna.

2016 – Samtliga medarbetare har delgetts miljöinformation fortlöpande vid månadsmöten 1 tim/månad, vilket motsvarar 40 timmar totalt.

Food Safety hygienutbildning 16 timmar.

2017 – Samtliga medarbetare har delgetts miljöinformation fortlöpande vid månadsmöten 1 tim/månad, vilket motsvarar 40 timmar totalt.

Food Safety hygienutbildning 16 timmar.

2018- Samtliga medarbetare har delgetts miljöinformation fortlöpande vid månadsmöten 1 tim/månad, vilket motsvarar 40 timmar totalt.

Food Safety hygienutbildning 16 timmar.

 8.8 Övrigt miljöarbete

 Vi fokusera på att arbeta med miljöfrågor, ta miljöansvar och sträva efter en mer miljöanpassad vardag. Vi vill visa både kunder, leverantörer och kollegor att miljöarbete är viktigt och inte så svårt. Med denna Miljöberättelse visar vi kunder, allmänhet och andra intressenter att vi menar allvar med vårt miljöengagemang.

Vi informerar på mässor och broschyrer om eko kött och mindre mängder.

 1. Bilagor

 

Vi innehar säkehetsdatablad från våra kemileverantörer, som finns digitalt på intranätet.

Vi har även en Miljölagkravsförteckning som finns i ett separat dokument.

Vi har även en Kemikalieförteckning som finns i ett separat dokument.

Vi har även ett separat dokument (excelfil) för avvikelsehantering.