Miljöpolicy

Nacka Köttprodukter AB är ett framgångsrikt småföretag i livsmedelsbranschen med ett stort miljöengagemang. Företaget sysslar i huvudsak med att framställa kvalitetshamburgare till ett flertal av aktörerna på den svenska marknaden.

Miljöansvar:

För oss på Nacka Köttprodukter AB skall miljöhänsyn, arbetsmiljö och kvalitet vara en naturlig del av vårt dagliga arbete. Det är genom att tillsammans ta ansvar i vår verksamhet som vi skapar ett bättre miljöarbete, högre kvalitet, och ett mer långsiktigt miljötänkande. Vi arbetar med att ständigt bli bättre inom miljöområdet både i vår direkta påverkan från vår verksamhet såväl som vår indirekta påverkan vid val av leverantörer och kvalitetskött. Att öka miljömedvetande hos personal, kunder och leverantörer är för oss en självklarhet.

Vårt ansvar:

Nacka Köttprodukter arbetar med ständiga förbättringar och förebygger föroreningar. Vi skall sträva efter att arbeta med miljön som en del av företagets verksamhet genom att:

  • Genomföra förbättringar utan att ge avkall på produktkvalitet.
  • Skapa förutsättningar för att verksamheten skall kunna bedrivas med så lite miljöpåverkan som möjligt.
  • Minimera användandet utav fossila bränslen och sträva efter att köra bilar med så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • Samordna och planera transporter vid inköp och försäljning.
  • Använda el som är 100 % vindkraftsproducerad.
  • Arbeta med rutiner för ökad återvinning.
  • Öka volymen i kartonger till kunder.
  • Fortlöpande informera och utbilda våra medarbetare.
  • Informera kunder och leverantörer om företagets miljöarbete.
  • Avgifter för pappersfakturering (35kr) används till att stödja olika miljöfrämjande projekt.

Verksamheten skall givetvis bedrivas enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga krav som ställs på Nacka Köttprodukter AB. Målsättningen är att vårt företag skall vara ett föredöme inom branschen och vår strävan mot en mer hållbar miljöpåverkan pågår ständigt, därför är din åsikt mycket värdefull. Har Du några idéer hur vi kan förbättra oss är du välkommen att kontakta oss på info@nackakott.se

Denna miljöpolicy antogs första gången 2003 av Nacka Köttprodukter AB och uppdaterades senast i april 2018.

Stefan Grahn